Praktische zaken

Belangrijk
om te weten

Aanmelding

U kunt per mail contact opnemen over de behandelmogelijkheden indien u een verwijzing heeft gekregen voor de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Meestal wordt u door uw huisarts verwezen.

Bij aanmelding maak ik eerst een telefonische afspraak met u. Bij de telefonische intake zal ik een eerste inschatting maken of ik u in behandeling kan nemen.

Psychiaters in opleiding kunnen zich zelf aanmelden voor leertherapie. (Mijn tarief is € 120 per sessie van 45 minuten conform de vergoeding vanuit de opleiding.)

Verwijzing

De start van uw behandeling begint bij uw huisarts.

Vraag uw huisarts om een verwijsbrief. Deze brief is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen. Vraag daarom vóóraf een verwijsbrief voor zorg binnen de Specialistische GGZ (SGGZ).

De datum van de verwijsbrief moet liggen vóór het eerste intakegesprek, anders vergoedt de zorgverzekeraar de kosten niet.

Dit geldt ook als u zich op eigen initiatief aanmeldt.

Kosten en vergoedingen

Contracten met zorgverzekeraars heb ik niet. Wat dat voor u inhoudt, staat hier beschreven. 

Maandelijks ontvangt u een factuur via een beveiligd bericht vanuit het elektronisch patiëntendossier. Het gefactureerde bedrag betaalt u aan mij. Vervolgens dient u de factuur in bij uw zorgverzekering.

Verzekerde zorg 

De behandeling wordt door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering vergoed, minus uw eventueel ‘ongebruikte’ eigen risico van het jaar waarin de behandeling gestart is. Het wettelijk eigen risico bedraagt € 385.

Omdat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars, hangt de hoogte van de door u te ontvangen vergoeding af van uw zorgverzekering.

De percentages van vergoeding variëren tussen de 50 en 100% van het NzA tarief (het door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde tarief). 

Lees de folder over het bekostigingsmodel.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

In het kader van een door de verzekering gestelde voorwaarde dient u periodiek een ROM-vragenlijst in te vullen, waaraan de voortgang van uw behandeling kan worden afgemeten.

Indien u de ROM-metingen niet invult en aan mij stuurt, kan uw verzekering de vergoeding van uw behandeling mogelijk achteraf afwijzen.

Dit staat los van de uiteindelijk te nemen beslissing of ROM-gegevens binnen de praktijk op termijn zullen worden aangeleverd aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Vooralsnog wordt aan deze eis niet meegewerkt, conform het laatste advies van de beroepsvereniging.

Afzeggen van uw afspraak

Afzeggen kan tot 24 uur voor aanvang van uw afspraak, in alle andere gevallen ben ik genoodzaakt een bedrag van € 75 in rekening te brengen.

De reden dat ik dit ‘no-show tarief’ hanteer is omdat uw zorgverzekering deze zogenaamde ‘no show’ niet vergoedt.

Intake

Voordat we starten met de behandeling, gaan we in gesprek om te bekijken of ik u kan helpen.

We hebben meerdere onderzoeksgesprekken over uw klachten en de achtergronden daarvan (inclusief uw biografie en medische voorgeschiedenis en eventueel gebruik van medicatie) .

Vervolgens bespreek ik mijn conclusies en advies. Dit kan zijn: het starten van een behandeltraject in mijn praktijk, waarbij ik dan samen met u een behandelplan ga maken. Maar het advies kan ook zijn om terug te gaan naar uw huisarts en/of POH-GGZ , dan wel u aan te melden bij een specifieke GGZ-instelling of -praktijk via de huisarts, waar het behandelaanbod specifieker is toegespitst op uw probleem.

Bij uw eerste afspraak neemt u de recente verwijsbrief mee van de huisarts met indicatie Specialistische GGZ (SGGZ).

Behandelplan

Als we samen verder gaan met een behandeltraject krijgt u op papier een samenvatting van mijn conclusies en het behandelplan.

In dit plan spreken we ook af hoe en wanneer we de voortgang van de behandeling evalueren. Daarbij ben ik wettelijk verplicht om bepaalde vragenlijsten te gebruiken die over uw klachten gaan (ROM).

Privacy

Uw privacy is belangrijk en ik besteed daar aandacht aan.

In mijn werk ben ik gehouden aan mijn beroepsgeheim, alles wat u met mij bespreekt blijft vertrouwelijk, evenals de gegevens in het dossier.

Gebruikelijk is beknopte schriftelijke berichtgeving aan uw huisarts over diagnose en behandeling. Sinds 2008 is de vermelding van uw diagnose op de nota aan de zorgverzekering  wettelijk verplicht. Zowel voor berichtgeving naar uw huisarts, als het delen van de hoofddiagnose aan uw zorgverzekering zal ik echter expliciet om uw toestemming vragen.

Derden zoals bedrijfsartsen, UWV artsen en dergelijke krijgen alleen beperkte  gegevens toegestuurd als u hen daartoe schriftelijk machtigt.

Familie en partners geef ik geen inhoudelijke informatie. Als ik het zinvol acht om (deels)  partner/familie bij uw behandeling te betrekken, dan vraag ik daarvoor gemotiveerd toestemming rond tevoren met u besproken thema’s. Ik spreek hen dan in uw aanwezigheid. Als uw partner of familie op eigen initiatief contact zoekt met mij, verstrek ik geen inhoudelijke informatie en deel ik hen mee dat ik u op de hoogte breng van het gezochte contact.

Wel heb ik de vrijheid om met andere GGZ professionals (eveneens gehouden aan een beroepsgeheim) vakinhoudelijk te overleggen, als dit uw behandeling ten goede komt. Dit gebeurt echter altijd geanonimiseerd, dus zonder dat uw naam of herkenbare zaken genoemd worden.

Veilige dossiervoering

Uw medisch dossier is middels een beveiligd Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) systeem veilig afgeschermd.

Uw dossier dien ik wettelijk verplicht volgens de Wet Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vijftien jaar te bewaren. Daarna wordt het dossier vernietigd. Conform de WGBO heeft u recht op inzage in uw dossier, indien u daar om verzoekt. U kunt ook schriftelijk verzoeken uw dossier te vernietigen, eerder dan genoemde 15 jaar.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De gegevens die ik van cliënten verzamel zijn veelal persoonsgegevens en daarom is het gebruik en beheer van die data onderhevig aan de  nieuwe (Europese) privacywet: de algemene verordening gegevensbescherming (AGV).

In de privacyverklaring staat hoe ik uw persoonsgegevens verwerk.

Bij crisis

Als zelfstandig werkzame GGZ professional ben ik niet 7x 24 uur bereikbaar, maar alleen tijdens kantoortijden.

Als er bij u sprake is van problematiek waar van meet af aan duidelijk is dat beperkte beschikbaarheid tijdens kantoortijden niet toereikend zal zijn zal ik u  dan ook niet in behandeling nemen. Als zich tijdens de  behandeling onverhoopt toch  een crisissituatie ontwikkelt – die wij geen van beiden konden voorzien –  bent u in elk geval buiten kantoortijden aangewezen op de huisartsenpost.

Waarneming

Tijdens mijn afwezigheid neemt een collega psychiater/psychotherapeut zo nodig waar.

Indien in samenspraak is besloten dat het beschikbaar stellen van een dergelijk vangnet wenselijk is, zal ik de contactgegevens van deze collega doorgeven.

Deze collega neemt uiterlijk de volgende werkdag contact met u op. Voor zaken die geen 24 uur uitstel dulden, neemt u contact op met de huisarts of huisartsenpost.

Kwaliteit

De kwaliteit van de praktijk en de behandelingen is belangrijk. 

De praktijk beschikt over het GGZ Kwaliteitsstatuut (goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit).

De praktijk is aangesloten bij een door de NVvP erkende klachten- en geschillencommissie.

De beroepskwalificaties, registraties en lidmaatschappen garanderen de professionaliteit en de kwaliteit van uw behandeling. Welke dat zijn kunt u op deze pagina lezen.

Klachten

Als u ontevreden bent, of vragen of klachten heeft over uw behandeling dan is het essentieel dat u dit met mij bespreekt, zodat we er zo mogelijk samen uitkomen.

Als u en ik niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen van uw klacht over uw behandeling, dan kunt u bemiddeling vragen van een klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging NVvP.

Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kunt verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. De klachtenfunctionaris is te bereiken via klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet.

Voor uitgebreidere informatie verwijs ik u naar het klachtenreglement.